ANUNT CONCURS pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului

ROMANIA

JUD. MURES

MUN. TARNAVENI

PRIMARIA

 

 

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

ANUNȚĂ

ANUNȚĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE
DE EXECUȚIE VACANTE-

DIN CADRUL APARATULUI DE
SPECIALITATE AL PRIMARULUI

 

  Condiții de participare la concurs :

Condiții generale:

     
candidații trebuie să îndeplinească condițiile
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici (r2)

     
 

Condiții specifice:

a) consilier juridic gradul profesional
principal din cadrul Compartimentului de Specialitate pentru Proiecte cu
Finanțare Internațională

     
studii
universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe
juridice ;

     
vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției publice – minimum 5 ani;

     
cunoștințe operare pe calculator: Windows,
Microsoft Office și Internet.

 

b) inspector gradul profesional superior
din cadrul Compartimentului Control Administrativ

     
studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă;

     
vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției publice – minimum 9 ani;

     
cunoștințe operare pe calculator: Windows,
Microsoft Office și Internet.

 

 

  ACTE NECESARE:

         
COPIA
ACTULUI  DE  IDENTITATE;

         
FORMULAR DE ÎNSCRIERE;

         
COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII ȘI ALTE ACTE CARE
ATESTĂ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZĂRI;

         
COPIA  CARNETULUI 
DE MUNCA SAU, DUPA CAZ, O ADEVERINȚĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN
SPECIALITATE ;

         
ADEVERINȚA
CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE ;

         
COPIA FIȘEI DE EVALUARE A PERFOMANȚELOR PROFESIONALE
INDIVIDUALE  SAU DUPĂ CAZ, RECOMANDAREA
DE LA ULTIMUL LOC
DE MUNCĂ; 

         
CAZIERUL JUDICIAR;

         
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE SAU ADEVERINȚA CARE SĂ
ATESTE CĂ NU  A DESFASURAT ACTIVITĂȚI  DE POLIȚIE 
POLITICĂ.

(Copiile de pe acte se vor
prezenta însotite de documentele originale sau în copii legalizate)

 

  Condițiile de desfășurare a concursului:

 

          Data de desfășurare a concursului :
 – proba scrisă 06.01.2015, orele
10,00;

                                                 
         – interviu 
08.01.2015, orele 14,00;

Dosarul de concurs se
depune de către candidați
în termen de 20 de zile de la data publicării
anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a
.

           Locul  de 
desfașurare a  concursului  :
Sediul Instituției,
Municipiul Târnăveni, strada P-ța Primăriei, nr. 7 “ camera 6.

 

DEPUNEREA DOSARULUI, RELAȚII SUPLIMENTARE ȘI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERĂ NR.26 “ SERVICIUL
ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE 

  “ TELEFON 0265/443400.

 

            
PRIMAR,

NICOLAE-SORIN
MEGHEȘAN