Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta: referent specialitate la Directia Tehnica. Urbanism. Amenajarea Teritoriului

ROMANIA

JUD. MURES

MUN. TARNAVENI

PRIMARIA

Nr. 25357/10.12.2014

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
TÂRNĂVENI

ANUNȚĂ

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE
EXECUȚIE VACANTĂ

referent specialitate gradul profesional superior la Direcția Tehnică Urbanism Amenajarea Teritoriului

 

 

  Condiții de participare la concurs :

Condiții generale:

     
candidații trebuie să îndeplinească condițiile
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici (r2)

     
 

Condiții specifice:

  studii superioare de scurtă
durată, absolvite cu diplomă în specializările: constructii
civile, cartografie sau cadastru ;

 cunoștințe operare pe
calculator: Windows, Microsoft Office și Internet

 vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 9 ani;

 

  ACTE NECESARE:

 –COPIA
ACTULUI  DE  IDENTITATE;

 –FORMULAR DE ÎNSCRIERE;

 –COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII ȘI ALTE ACTE CARE
ATESTĂ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZĂRI;

 –COPIA  CARNETULUI 
DE MUNCA SAU, DUPA CAZ, O ADEVERINȚĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN SPECIALITATE ;

 –ADEVERINȚA
CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE ;

 –COPIA FIȘEI DE EVALUARE A PERFOMANȚELOR PROFESIONALE  INDIVIDUALE 
SAU DUPĂ CAZ, RECOMANDAREA DE LA ULTIMUL LOC
DE MUNCĂ; 

 –CAZIERUL JUDICIAR;

 –DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE SAU ADEVERINȚA CARE SĂ
ATESTE CĂ NU  A DESFASURAT ACTIVITĂȚI  DE POLIȚIE 
POLITICĂ.

(Copiile de pe acte se vor
prezenta însotite de documentele originale sau în copii legalizate)

 

  Condițiile de desfășurare a concursului:

 

          Data de desfășurare a concursului :
 – proba scrisă 14.01.2015, orele
10,00;

                                                 
           – interviu  16.01.2015, orele 14,00;

Dosarul de concurs se
depune de către candidați
în termen de 20 de zile de la data publicării
anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a
.

           Locul  de 
desfașurare a  concursului  :
Sediul Instituției,
Municipiul Târnăveni, strada P-ța Primăriei, nr. 7 “ camera 6.

 

DEPUNEREA DOSARULUI, RELAȚII SUPLIMENTARE ȘI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERĂ NR.26 “ SERVICIUL
ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE 

  “ TELEFON 0265/443400.

 

            
PRIMAR,

NICOLAE-SORIN
MEGHEȘAN

 

 

 

 

 

Bibliografie pentru
ocuparea funcției publice

de referent specialitate grad profesional
superior – Direcția Tehnică și Urbanism Amenajarea Teritoriului

 

 

1.     
Legea nr.215/2001, privind
administrația publică locală, republicată cu modificările și completările
ulterioare;

2.     
Legea nr.188/1999, privind
statutul funcționarilor publici, republicată r2, cu modificările și
completările ulterioare;

3.     
Legea nr.7/2004 privind Codul
de conduită al funcționarilor publici, republicată;

4.     
Legea 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările
ulterioare;

5.     
Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările
ulterioare

6.     
Legea nr. 7/1996 – Legea
cadastrului și a publicității imobiliare, r2, cu modificările și completările
ulterioare, cap. III.

 

 

PRIMAR,


NICOLAE-SORIN MEGHEȘAN