nr. 107 din data 23.12.2014 privind aprobarea Indicatorilor de performanta ai serviciului de iluminat public i a Strategiei de dezvoltare pentru serviciul de iluminat public din municipiul Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.107/2014

Privind aprobarea Indicatorilor de performanță  ai 
serviciului de  iluminat public și
a S
trategiei de
dezvoltare pentru serviciul  de iluminat
public din  municipiul Târnăveni

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 23
decembrie 2014;

Văzând  Referatul cu nr. 25682/15.12.2014 întocmit de
ing. Chirilă Monica și  Expunerea de motive
cu nr. 25683/15.12.2014 întocmită de Primar, jrs. Megheșan Nicolae Sorin;

În
baza dispozițiilor  Legii nr. 230/2006
art. 11 lit. b) si c)   privind
serviciul  de iluminat public;

În
temeiul art. 36 alin.(1)  și al art. 45
alin.(1)  din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

      Art.1. Se aprobă  Indicatorii de
performanta  ai  serviciului de  iluminat public din   municipiul Târnăveni.

         

    Art.2. Se aprobă Strategia de dezvoltare pentru serviciul 
de iluminat public din  municipiul
Târnăveni.

 

            Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se împuternicește Primarul municipiului Târnăveni.

 

               Președinte de ședință,

             Modorcea Ovidiu Vasile

 

 

                                                                                    Avizează
pentru legalitate,

                                                                                               
       Secretar

                                                                                               Groza Viorel Razvan