nr. 108 din data 23.12.2014 privind aprobarea delegarii prin concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Tarnaveni si a documentaiei de atribuire

ROM ÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.108/2014

Privind aprobarea delegării
prin concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Târnăveni și
a documentației de atribuire

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 23 decembrie 2014;

         Văzând
Referatul nr.25556/12.12.2014 precum și Raportul de avizare nr.
25547/12.12.2014 întocmite de comisia numită prin Dispoziția Primarului nr.
1248/20.10.2014;

         În baza
dispozițiilor  Legii nr. 230/2006 art. 9
alin.(1) si art. 10 lit.f)  privind
serviciul  de iluminat public;

     În temeiul art. 36 alin.(1)  și al art. 45 alin.(1)  din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă  Delegarea prin
concesionare a gestiunii  Serviciului
de  iluminat public din municipiul Târnăveni.

Art.2. Se aprobă Documentația de atribuire care cuprinde: Caietul  de sarcini
pentru delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului de iluminat public
din municipiul Târnăveni,  Fișa de date a
achiziției,  modelele de formulare precum
și modelul de contract de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de
iluminat public din municipiul Târnaveni.

Art.3. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului
Târnăveni.

 

        

 

          Președinte de ședință,

         Modorcea Ovidiu Vasile

 

 

                                                                     
                 Avizează pentru legalitate,

                                                                                                     
Secretar

                                                                                     Groza Viorel Răzvan