nr. 109 din data 23.12.2014 privind aprobarea contului de executie al bugetului general al municipiului Tarnaveni la data de 30.11.2014

 

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.109/2014

 

Privind
aprobarea contului de execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni
la data de 30.11.2014

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
ședința ordinară din data de 23 decembrie 2014;

Văzând
Raportul privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului
Târnăveni la data de 30.11.2014, întocmit în cadrul Direcției economice și
înregistrat sub nr. 25.681/15.12.2014;

În
baza art. 49 alin.
(12) din Legea finanțelor publice locale
nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În
temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45
alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,cu
modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se
aprobă contul de execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni la
data de 30.11.2014.

Art.2. Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

 

  Președinte de ședință,

Modorcea Ovidiu Vasile

 

                                                                                         Avizează pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar

                                                                                                Groza Viorel Răzvan