nr. 110 din data 23.12.2014 privind aprobarea preluarii ca venit la bugetul local a excedentului rezultat din executia bugetului institutiilor publice i activitatilor finantate integral din venituri proprii existent in sold la sfarsitul anului 2013

ROMÂNIA                                                                         

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA 
NR.110/2014

Privind aprobarea
preluării  ca venit la bugetul local a
excedentului  rezultat din execuția
bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
proprii existent în sold la sfârșitul anului 2013

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 23 decembrie
  2014;

Văzând
Referatul de specialitate privind aprobarea preluării  ca venit la bugetul local a excedentului  rezultat din execuția bugetului instituțiilor
publice și activităților finanțate integral din venituri proprii existent în
sold la sfârșitul anului 2013, întocmit de director executiv “ Direcția
economică , înregistrat sub nr. 25.887 /17.12.2014;

În
conformitate cu prevederile art.71, alin.(4) din  Legea nr.273/2006 privind  finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul
art. 36 alin. (1) și (4) lit. a 
, al  art. 45 alin.(2), lit. a  și a
art.115, alin.(1), lit. b   din Legea nr.
215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1.Se aprobă preluarea ca venit la
bugetul local a  excedentului în sumă de
314.087 lei , rezultat din  execuția
bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din
venituri proprii existent în sold la sfârșitul anului 2013.

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni  prin 
Direcția economică din cadrul unității administrativ-teritoriale:
municipiul Târnăveni.

 

 

              Președinte de ședință,

Modorcea
Ovidiu Vasile

 

                                                                                     

                 Avizează pentru legalitate,

                                                                                                          Secretar,

                                                                                              Groza Viorel Răzvan