nr. 111 din data 23.12.2014 Privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna noiembrie 2014

ROMÂNIA                                                                         

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.111/2014

 

Privind aprobarea sumelor necesare pentru
decontarea navetei

cadrelor didactice pentru luna noiembrie
2014

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară
din data de 23  decembrie  2014;

Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția
economică , înregistrat sub nr. 25.680/15.12.2014;

În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modficările și completările uletrioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă sumele
necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna  noiembrie  2014, conform Anexei nr.1 , care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

            Președinte de ședință,

       Modorcea Ovidiu Vasile

 

                                                                                         Avizează pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar

                                                                                                Groza Viorel Răzvan