nr. 112 din data 23.12.2014 Privind prelungirea contractelor de inchiriere a terenurilor pe care se afla constructii provizorii si a contractelor de inchiriere a spatiilor cu alta destinatie decat locuinte

ROMÂNIA

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

 

HOTĂRĂREA
NR.112/2014

Privind
prelungirea contractelor de închiriere a terenurilor pe care se află
construcții provizorii și a
contractelor de închiriere a
spațiilor cu altă destinație decât locuințe

 

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în sedința ordinară din data de 23 decembrie
2014;

Văzând referatul întocmit de consilier Damian Carmen privind aprobarea
prelungirii contractelor de închiriere pentru terenurile aparținând domeniului
public sau privat pe care se afla constructii cu caracter provizoriu și a
spatiilor cu altă destinație decât locuințe, înregistrat sub nr.25289/10.12.2014
;                         

            În temeiul art. 36 alin.(5) lit.a) și al art. 45 alin.(3)
din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

          Art.1.
Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere a terenurilor pe care se află
construcții provizorii de tip
chioșc, tonetă, terasă, pe o perioadă de 1 an.

Art.2. Se aprobă
prelungirea contractelor de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât
locuințe pe o perioadă de 1 an.

Art.3. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

  Președinte de
ședință,

Modorcea Ovidiu Vasile

 

                                                                        
 Avizează pentru legalitate,

                                                                               Secretar

                                                              
     Groza Viorel Răzvan