nr. 113 din data 23.12.2014 privind aprobarea Raportului de evaluare imobiliara pentru proprietatea situata in municipiul Tarnaveni, str. Republicii, nr.35. si a Metodologiei de punere in aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 68/2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA NR.113/2014

Privind aprobarea Raportului de
evaluare imobiliară pentru proprietatea situată în municipiul Târnăveni, str.
Republicii, nr.35. și a Metodologiei de
punere în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 68/2008

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni, întrunit
în sedința ordinară din data de  23
decembrie 2014;

            Având în vedere Referatul
de specialitate întocmit de consilier Damian Carmen înregistrat sub
nr.25720/15.12.2014              

          În baza prevederile din OUG
nr.68/28.05.2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau
a unităților administrative- teritoriale cu destinație de cabinete medicale,
precum și a spațiilor în care se desfasoară activități conexe actului medical ,

             În
temeiul art. 36 alin.(1) și al art. 45 alin.(1) 
din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă Raportul de evaluare imobiliară pentru
proprietatea situată în municipiul Târnăveni, str. Republicii, nr.35.

Art.2. Se aprobă  Metodologia de punere în aplicare a
prevederilor Ordonanței    de urgență a
Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate          privată a statului sau unităților
administrative-teritoriale, cu destinație de   cabinete
medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe      actului medical, cu modificările și
completările ulterioare.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se însarcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

                                              

 

 

Președinte de ședință,

          Modorcea Ovidiu Vasile

 

                                                                                        Avizează
pentru legalitate,

                                                                                                           Secretar

                                                                  
                Groza Viorel Răzvan