nr. 114 din data 23.12.2014 privind eliberarea acordului de functionare pentru persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale si societati comerciale

ROMÂNIA                                                                                     

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA
NR.114/2014

Privind
eliberarea acordului de funcționare pentru persoanele 
fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și
societăți comerciale

 

 

           
Consiliul local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară
din data de 23 decembrie 2014;

           
Având în vedere Referatul de specialitate privind eliberarea acordului de
funcționare pentru persoanele 
fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și
societăți comerciale întocmit de Compartimentul Organizare Control Autorizare
Activitîți Economice și înregistrat sub nr.
25586/12.12.2014;

           
În baza
prevederilor 
O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de
piață, republicată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
650/2002, H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
O.G. nr. 99/2000, Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor
activități comerciale ilicite republicată cu modificările ulterioare, Legea nr.
61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire
socială, a ordinii și liniștii publice , republicată cu modificările ulterioare,
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu completările
ulterioare.;

           
În temeiul art. 36 alin.(9) și al art. 45 alin.(1), din Legea nr.
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de
eliberare a acordului de funcționare pentru
 persoanele 
fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și
societăți comerciale care desfășoară activități economice pe raza municipiului
Târnăveni.

Art.2. Cu ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se ănsărcinează Primarul municipiului
Târnăveni, Direcția Economică, Compartiment Organizare Control Autorizare
Activități Economice, Direcția Tehnică,Urbanism și Amenajarea Teritoriului,
Direcția Poliția Locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte
de ședință,

        
Modorcea Ovidiu
Vasile

 

                                                                                 
       

         
                                                                                   
Avizează pentru
legalitate,

                                                                                                         
   
Secretar

                                                                                             
  Groza Viorel
Răzvan

 

Regulamantul de eliberare a acordului de functionare pentru persoanele  fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale si societati comerciale