nr. 115 din data 23.12.2014 Privind desemnarea unui consilier local care sa faca parte din consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Traian Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.115/2014

Privind desemnarea unui consilier local
care să facă parte din consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Traian Târnăveni

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data 23 decembrie 2014.

În baza prevederilor Legii educației naționale
nr. 1/2011, modificată și completată;.

Văzând Referatul nr.25806/16.12.2014, întocmit de secretarul municipiului
Târnăveni.

În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Articol unic. Se mandatează domnul
consilier local Bercea Ioan ca să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii
Gimnaziale Traian Târnăveni.

           

 

            Președinte de ședință,

        Modorcea Ovidiu Vasile

  

                                                          

                                                           
                           Avizeaz
ă pentru legalitate

            Secretar,

                                                                                                          Groza
Viorel Răzvan