nr. 118 din data 23.12.2014 Privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Directiei Politia Locala

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                      
HOTĂRÂREA NR.118/2014

Privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul

Direcției Poliția Locală

 

 

Consiliul Local al municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară  din data de 23 decembrie 2014;

            Văzând expunerea de motive 25813/16.12.2014 a Serviciului Organizare
Salarizare Resurse Umane și raportul de specialitate al Direcției Poliția
Locală Târnăveni, prin care se propune aprobarea acordării normei de hrană,
pentru personalul Direcției Poliția Locală Târnăveni;

            Având în vedere că prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 127/2010, s-a aprobat în
temeiul prevederilor Legii nr. 155/2010, înființarea Poliției Locale a municipiului
Târnăveni  ca structură în cadrul
aparatului de specialitate al primarului;

            În temeiul art. 14 din Legea nr.
319/2006 “ a securității și sănătății în muncă care reglementează faptul că: žalimentația de protecție se acordă în mod
obligatoriu și  gratuit de către
angajatori, persoanelor care lucrează în condiții de muncă ce impun acest lucru
,
coroborat cu art. 35, lit. b) din Legea 
Poliției Locale nr. 155/2010, care încadrează activitatea Poliției
Locale în condiții deosebite și speciale de muncă;

            În baza prevederilor Ordonanței
Guvernului nr. 26/1994, care reglementează acordarea normei de hrană coroborată
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 196/2005, de aprobare a strategiei
Ministerului Administrației și Internelor, de realizare a ordinii și siguranței
publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității
stradale potrivit căreia Poliția Locală face parte din structura forțelor de
ordine și siguranță publică complementare și a ordinului M.A.I. nr. 92/2011,
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță
publică al Poliției Locale;

            Luând în considerare Hotărârea
Guvernului nr. S/501/1994, privind aprobarea normelor de hrană pe plafoane
calorice, categoriile de personal pentru care se acordă și instituțiile publice
din žsectorul de apărare națională,
ordine publică și siguranță națională
 în care se aplică acestea, cu
modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministrului Administrației și
Internelor nr. 310/2009 și a Ordinului Ministrului Apărării Naționale nr. M.S.
227/2008;

Tinând cont de prevederile art. 11
din O.U.G. nr. 65/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative ;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) și d) coroborate cu alin. 4, lit.
a), alin. 6, lit. a), pct. 7, art. 45 alin. (1), art. 61, alin. 2 și art. 115, alin. 1, lit. b)
din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările
ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

            Art.
1
. Se aprobă acordarea normei de hrană personalului  din cadrul Direcției Poliția Locală
Târnăveni, în limita bugetului aprobat, în cuantum de  24 lei/zi calendaristică/polițist local,
începând cu data de 01.01.2015.

            Art.
2
. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se
încredințează Primarul municipiului Târnăveni prin Direcția Economică și
Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane.

 

            Președinte de ședință,

         Modorcea Ovidiu Vasile

 

                                                                                          Avizează
pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar

                                                                                                Groza Viorel Răzvan