nr. 119 din data 23.12.2014 Privind transformarea unui post din statul de functii al Bibliotecii Municipale – Biroul Cultura Educatie

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

                                             

 

 

HOTĂRÂREA NR.119/2014

Privind transformarea unui post din
statul de funcții
al Bibliotecii
Municipale – Biroul Cultură Educație

 

 

Consiliul local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 23 decembrie 2014;

Văzând expunerea de motive nr. 25814 din 16.12.2014  a Serviciului Organizare Salarizare
Resurse Umane, privind
aprobarea transformarii unui post din cadrul serviciului public de interes
local,

Cu respectarea prevederilor HGR
nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Potrivit prevederilor Legii-cadru nr.284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice,

În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) și al art. 45 alin. (1) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:        

 

Art.1.  Se aprobă transformarea unui post din
statul de funcții al Bibliotecii Municipale – Biroul
Cultură Educație, în vederea promovării persoanei contractuale încadrată pe
acest post,
în funcție cu nivel  de studii superioare, după cum urmează:

     
Transformarea postului de bibliotecar (PL) grad I, în bibliotecar
 grad II (S),

 

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului
Târnăveni care
prin aparatul de specialitate, respectiv Serviciul
Organizare Salarizare Resurse Umane, va proceda la elaborarea statului de
funcții al serviciului
public de interes local
, cu modificările prevăzute la art. 1 din
prezenta hotărâre.

 

 

            Președinte de ședință,

         Modorcea Ovidiu Vasile

 

                                                                                          Avizează pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar

                                                                                                Groza Viorel Răzvan