nr. 121 din data 23.12.2014 Privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite din fonduri ANL

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TARNAVENI                                                           
                         

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.121/2014

 

Privind aprobarea Listei de
repartizare a  locuintelor  pentru tineri, destinate inchirierii,

construite din fonduri ANL

 

 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, întrunit în ședința ordinară din
data de 23 decembrie 2014;

             Văzând referatul
nr.25828/16.12.2014, întocmit de Comisia sociala numită prin Dispozitia
Primarului Municipiului Tarnaveni nr.1664/2013 și HCL
nr.96/2014,
precum și avizele comisiilor de specialitate;

În baza prevederilor Legii nr.152/1998,
privind înființarea Agenției Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si ale art.15 din HGR nr. 962/2001 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

În temeiul art. 36 alin.(6), lit.a pct.17 și ale
art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă Lista de repartizare a locuințelor  pentru tineri, destinate închirierii,
construite din fonduri ANL, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Repartizarea
efectivă  a locuințelor către persoanele
înscrise în Lista de repartizare rămasă definitivă se va face dupa ce
solicitanții reconfirma îndeplinirea tuturor criteriilor de acces, prin
completarea unei declarații pe proprie răspundere.

            Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

           

           Președinte de ședință,

         Modorcea Ovidiu Vasile

 

                                                                                         

          Avizează pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar

                                                                                                Groza Viorel Răzvan