nr. 122 din data 23.12.2014 Privind aprobarea Raportului de evaluare a utilajelor si echipamentelor din domeniul privat al municipiului Tarnaveni, cuprinse in Anexa nr.1 la H.C.L. nr.50/29.05.2014

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA
NR.122/2014

Privind
aprobarea R
aportului de evaluare a utilajelor și echipamentelor din
domeniul privat al municipiului Târnăveni, cuprinse în Anexa nr.1  la H.C.L. nr.50/29.05.2014

 

            Consiliul
Local al MunicipiuluiTârnăveni, întrunit în
ședința ordinară
din data de 23 decembrie 2014;

Având în vedere Referatul de specialitate
privind
aprobarea
Raportului
de evaluare a utilajelor și echipamentelor din domeniul privat al municipiuluiTârnăveni,
cuprinse
în
Anexa 1 la HCL 50/29.05.2014
,scoase din funcțiune și propuse spre valorificare, întocmit
de  Direcția economică și înregistrat sub
nr.25877/17.12.2014;

            În baza Cap.I., art. 1.3 din
Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din funcțiune aparținând
instituțiilor publice, aprobat prin HGR nr. 966/ 1998 care modifică și
completează HGR nr. 841/ 1995 privind procedurile de transmitere fără plată și
de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice

            În temeiul
art.36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1)
din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată,cu
modificările și completările ulterioare,

                                                                                                                     

HOTĂRĂȘTE

 

          Art.1.
Se aprobă R
aportul de evaluare a utilajelor și
echipamentelor din domeniul privat al municipiului Târnăveni, cuprinse în Anexa
nr.1  la H.C.L. nr.50/29.05.2014, scoase
din funcțiune și propuse spre valorificare, conform Anexelor care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 Președinte de ședință,

         Modorcea Ovidiu Vasile

 

                                                                                         

          Avizează pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar

                                                                                                Groza Viorel Răzvan