nr. 123 din data 23.12.2014 Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.62/2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TARNAVENI                                                           
                         

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.123/2014

Privind modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Local nr.62/2009

 

Consiliul Local al Municipiului Tarnăveni, întrunit în ședința ordinară din
data de 23 decembrie 2014;

             Văzând referatul nr.25860/17.12.2014,
întocmit de Compartimentul Transport Public Local .

În temeiul art. 36 alin.(1) și ale art.45
alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicata, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea anexei nr.2 a
Hotărârii Consiliului Local nr.62/2009 privind aprobarea Regulamentului de atribuire
a locurilor de parcare în parcările de reședință în municipiul Târnăveni ,  conform anexei prezentei hotărâri.

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

           

          

           Președinte de ședință,

         Modorcea Ovidiu Vasile

 

                                                                                         

         

 

        Avizează pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar

                                                                                                Groza Viorel Răzvan