nr. 124 din data 23.12.2014 Privind aprobarea Conventiei de cooperare si a proiectului POLITIE AUTORITATI LOCALE, SERVICII PUBLICE IN PARTENERIAT.

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA
NR.124/2014

 

Privind aprobarea Convenției de
cooperare și a proiectului žPOLIȚIE “ AUTORITĂȚI LOCALE, SERVICII PUBLICE ÎN
PARTENERIAT .

 

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 23 decembrie
2014.

Luând în considerare
referatul întocmit de către Director executiv ec. Muth Rodica și de către
secretarul municipiului Târnăveni, înregistrat cu nr.26149/22.12.2014.

Văzând adresa nr.
26135/22.12.2014 a Poliției municipiului Târnăveni.

În temeiul art. 36 alin.
(2) lit. e și al  art. 45 alin.(1) din
Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,cu
modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă Convenția de cooperare și proiectul žPOLIȚIE “ AUTORITĂȚI
LOCALE, SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT .

Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește
primarul municipiului Târnăveni.

 

 Președinte de ședință,

Modorcea
Ovidiu Vasile

 

 

                                                                 

                                                                  Avizează
pentru legalitate,

                                                                                Secretar

                                                                      Groza Viorel Răzvan