CONCURS pentru ocuparea unui post vacant la Sector Intretinere Reparatii Strazi

ROMANIA

JUD.MURES

MUN.TARNAVENI

PRIMARIA

 

 

A N U N T

PRIMARIA
MUNICIPIULUI TARNAVENI

ANUNTA
CONCURS PENTRU OCUPAREA

 

UNUI POST VACANT REFERENT I A LA SECTOR INTRETINERE
REPARATII STRAZI

 

Având în vedere prevederile Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
precum si pe cele ale Dispoziției Primarului municipiului Târnăveni nr.
2389/2011,

 

CONDITII GENERALE:

 

Poate participa la concursul pentru
ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește
următoarele condiții:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic
European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de
prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale
eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și,
după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului
scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru
săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra
autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDITII SPECIFICE:

 

Studii  superioare de scurta  durata (SSD), absolvite cu diploma 

 

Vechime in
specialitatea studiilor – minim 6 ani

 

ACTE
NECESARE :

 

  cerere;

– copiile
documentelor care sa ateste nivelul studiilor, copiile documentelor care atesta
indeplinirea conditiilor specifice;

  copie act identitate  sau orice alt
document ce atesta identitatea potrivit legii, dupa caz;

  cazier judiciar sau declaratie pe propria
raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia
pentru care candideaza ;

  curriculum 
vitae;

  copie de pe carnetul de munca (
dupa caz);

  recomandare de la ultimul loc
de munca ( dupa caz);

  adeverinta medicala care sa
ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni
inainte, de catre medicul de familie al candidatului sau de unitatile sanitare
abilitate.

(Actele prevazute 
vor fi prezentate si in original,in vederea verificarii conformitatii
copiilor cu acestea.)

 

CONDITIILE DE DESFASURARE :

 

Concursul 
consta din proba scrisa  si
interviu .

– proba scrisa in data de 04. 03. 2015, orele 10,00

– interviul in data de 06. 03. 2015, orele  12,00

 

 LOCUL   DESFASURARII
CONCURSULUI
: la sediul institutiei,
camera  6

 

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE PANA LA DATA DE  05. 02. 2015 orele 14,00.

 

RELATII SUPLIMENTARE
SI BIBLIOGRAFIA SE POT OBTINE LA
CAM.
26- SERVICIUL 
ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE.,TEL. 443400 int. 35

 

Organizarea concursului/examenului se face cu respectarea prevederilor
art. 19 alin. (1)  din O.U.G. nr.103/2013
.

 

 

 

P R I M A R,

Jrs. Meghesan Nicolae-Sorin

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE  CONCURS

 

PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT

REFERENT  I A LA SECTORUL DEZVOLTARE
PUBLICA CLADIRI

DIN 04.03.2015 “PROBA SCRISA

 

 

 Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala actualizata;

      Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita
a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice-
Capitolul II – Norme generale de conduita profesionala
a personalului contractual;

 

 Legea
nr. 10/1995-privind calitatea in constructii 
cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 Hotararea nr.
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile
ulterioare

 

PRIMAR,

Jrs. Meghesan Nicolae-Sorin