nr. 1 din data 29.01.2015 Privind propunerea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Tarnaveni pentru anul 2014

ROMÂNIA                                                                                                 

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA
NR.1/29.01.2015

Privind propunerea
de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului
municipiului Târnăveni pentru anul
2014

 

Consiliul Local al Municipiul Târnăveni, întrunit în
ședința ordinară din data de 29 ianuarie
2015;

           
Văzând
expunerea de motive prezentată de Serviciul O.S.R.U., înregistrată sub nr.
1665/22.01.2015;

În conformitate cu prevederile art. 107 alin.
(2) lit. d), art. 108 din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor
publici 
și a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici;

           
În temeiul  art. 36 alin.
(3) lit. b)
și al
art.
45 alin.
(1)
din Legea nr.215/2001 privind

administrația

publică locală, republicat
ă,
cu modificările și completările ulterioare
,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.
Se propune evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului
municipiului Târnăveni, pentru anul 2014, conform anexei la prezenta
hotărâre.

Art.2.  Evaluarea performanțelor profesionale
ale secretarului municipiului Târnăveni se va face de către Primarul
Municipiului Târnăveni,  pe baza propunerii Consiliului Local,
conform anexei la prezenta
hotărâre.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se însărcinează Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

 

 

 

Președinte de
ședință,

 Piaskovski
Stanislav

 

                                                                                  
  

                                                                    
           Avizează
pentru legalitate,

       Secretar,

Groza
Viorel Răzvan

 – Anexa