nr. 2 din data 29.01.2015 privind tranformarea unor posturi din statul de functii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni in vederea promovarii

ROMÂNIA                                                                                           

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL      

 

 

HOTĂRÂREA NR.2/29.01.2015

Privind tranformarea unor posturi
din statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului
Târnăveni în vederea promovării

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
ședința ordinară din data de 29 ianuarie 2015,

            Văzând expunerea de motive prezentată
de Serviciul O.S.R.U. înregistrată sub nr. 1634/22.01.2015 ,

In conformitate cu
prevederile art.63, art. 65,  art. 68,
art. 107 alin. (2) lit. a) din Legea nr.188/1999, privind Statutul
funcționarilor publici, republicată 2, precum și ale art. 121, alin.(1) litera a)
și Cap. IV, Secțiunea a 2-a – Promovarea în grad profesional din HGR nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici,

Potrivit prevederilor art.  5 din Anexa nr. I cap. I lit. B. Reglementări specifice
funcționarilor publici la Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice,

În baza raportului final al
comisiei de examinare nr. 184/07.01.2015, încheiat cu ocazia desfășurării
examenului de promovare în grad profesional a funcționarilor  publici ,

            În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b)
și al art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

  Art.1. Se aprobă transformarea unor posturi
din statul de  funcții al aparatului de
specialitate al primarului Municipiului Târnăveni și serviciile publice de
interes local ale Municipiului Târnăveni, în vederea promovării funcționarilor
publici în grad profesional imediat superior, după cum urmează:

     

1.        
Transformarea funcției publice de execuție
de consilier juridic clasa I grad
profesional principal
(funcție publică ocupată de Precup Stelian
Dacian)  în  consilier
juridic clasa I grad profesional superior
– Compartimentul
Urmărire Creanțe
din cadrul 
Direcției Economice

2.        
Transformarea funcției publice de execuție de inspector clasa I grad profesional
principal
(funcție publică ocupată de Moscalu Fiodor)  în inspector
clasa I grad profesional superior –
Compartimentul
Autorizare și Control în Construcții

din cadrul Direcției Tehnice, Urbanism 
Amenajarea Teritoriului

3.        
 Transformarea funcției publice de execuție de consilier juridic clasa I grad profesional
principal
(funcție publică ocupată de Rațiu Oana Adnana)  în consilier
juridic clasa I grad profesional superior
Compartimentul Juridic Contencios 
și Autoritate Tutelară

4.        
Transformarea funcției publice specifice de
execuție de polițist local clasa I grad
profesional asistent
(funcție publică ocupată de Avram Daniel Petru)  în polițist
local clasa I grad profesional principal –
Compartimentul  Protecția Mediului din cadrul Direcției –
Poliția Locală

5.        
Transformarea funcției publice specifice de
execuție de polițist local clasa I grad
profesional asistent
(funcție publică ocupată de Feșteu Ioan Lucian) 
în polițist
local clasa I grad profesional principal
Compartimentul Ordine și Liniște
Publică și Paza Bunurilor din cadrul
Direcției – Poliția Locală

6.        
Transformarea funcției publice specifice de
execuție de polițist local clasa I grad
profesional asistent
(funcție publică ocupată de Bartha Nicolae Anton)  în polițist
local clasa I grad profesional principal –
Compartimentul Ordine și
Liniște Publică și Paza Bunurilor din cadrul
Direcției – Poliția Locală

7.        
Transformarea funcției publice de execuție de inspector clasa I grad profesional asistent
(funcție publică ocupată de Toma Ionela Petruța)  în inspector
clasa I grad profesional principal –
Compartiment Asistență Socială din cadrul Serviciului Public Asistență
Socială

8.        
Transformarea funcției publice specifice de
execuție de consilier clasa I grad
profesional asistent
(funcție publică ocupată de Pluteanu Aurica)  în  consilier clasa I grad profesional
principal –
Compartimentul Stare
Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanei

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Municipiului Târnăveni care prin aparatul de specialitate, respectiv Serviciul
Organizare, Salarizare, Resurse Umane, va proceda la elaborarea statului de
funcții al aparatului de specialitate al primarului
și serviciile publice de interes
local ale Municipiului Târnăveni
, cu modificările prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

 

Președinte de ședință,

 Piaskovski
Stanislav

                                                                                  
        Avizează pentru
legalitate,

                                                                                                                Secretar,

                                                                                                     Groza Viorel Răzvan