nr. 3 din data 29.01.2015 privind aprobarea raportului de evaluare a unor utilaje si echipamente din domeniul privat al municipiului Tarnaveni scoase din functiune si propuse spre valorificare

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.
3/29.01.2015

Privind aprobarea raportului de evaluare a unor utilaje și echipamente din domeniul
privat al municipiului Târnăveni scoase din funcțiune și propuse spre
valorificare

 

 

         
Consiliul Local al MunicipiuluiTârnăveni,întrunit în
ședința ordinară din data de 29 ianuarie
2015;

Având în vedere Referatul de specialitate
privind
aprobarea
Raportului de evaluare a utilajelor și
echipamentelor din domeniul privat al municipiuluiTârnăveni,
cuprinse

în Anexa 1 la HCL 102/27.11.2014
,
scoase din funcțiune și propuse spre valorificare,  
întocmit de  Direcția economică și înregistrat sub
nr.1544/21.01.2015;

           
În baza Cap.I., art. 1.3 din Regulamentul privind valorificarea bunurilor
scoase din funcțiune aparținând instituțiilor publice, aprobat prin HGR nr.
966/ 1998 care modifică și completează HGR nr. 841/ 1995 privind procedurile de
transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor
publice

           
În temeiul art.36 alin. (1) și
al  art. 45 alin.(3) din Legea nr.
215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările
ulterioare,

                                                                                                                     

HOTĂRĂȘTE:

         
Art.1. Se aprobă
R
aportul de evaluare a utilajelor și echipamentelor din
domeniul privat al municipiului Târnăveni, cuprinse în Anexa nr.1  la
H.C.L. nr.102/27.11.2014,  scoase
din funcțiune și propuse spre valorificare,  conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărăre.

           
Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

Președinte de
ședință,

 Piaskovski
Stanislav

                                                                                    

                                                   
                  Avizează pentru
legalitate,

                                                                                    
Secretar,

                  
                                                      Groza
Viorel Răzvan

  –   Anexa