nr. 5 din data 29.01.2015 privind aprobarea valorii de vanzare a spatiilor medicale, a ratei dobanzii in cazul vanzrii in rate si imputernicirea primarului municipiului Tarnaveni sa semneze contractele de vanzare cumparare

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                                                                                  

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL      

 

HOTĂRÂREA NR. 5/29.01.2015

Privind aprobarea valorii de vânzare a spațiilor medicale, a
ratei dobânzii în cazul vânzării în rate și împuternicirea primarului
municipiului Târnăveni să semneze contractele de vânzare cumpărare

 

            Consiliul
local al Municipiul Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din data de  29 ianuarie 2015;

            Având
în vedere Referatul de specialitate privind aprobarea valorii de vânzare a
spațiilor medicale situate în Tânăveni str.Republicii, nr.35, a ratei dobânzii
percepute în cazul vânzării în rate și împuternicirea  Primarului Municipiului Târnăveni în vederea
semnării contractului de vânzare-cumparare, întocmit de consilier Damian Carmen înregistrat sub nr. 1593
/22.01.2015.             

          În baza prevederile din OUG
nr.68/28.05.2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau
a unităților administrative- teritoriale cu destinație de cabinete medicale,
precum și a spațiilor în care se desfasoară activități conexe actului medical,

             În temeiul art. 36 alin.(1) și
alin.(2) lit.c) și al art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată cu modificările și completările
ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1. Se aprobă vânzarea spațiului cu
destinația de cabinet medical situat în municipiul Târnăveni, str. Republicii,
nr.35, cabinetul nr. 4,  în suprafață  de 27,61 mp. împreună cu terenul de sub
construcție în suprafață de 42,89 mp. la valoarea de 10.100 euro, către dna.
doctor Manea Sorina.

            Art.2.  Se aprobă vânzarea spațiului cu destinația de
cabinet medical situat în municipiul Târnăveni, str. Republicii, nr.35,
cabinetul nr. 11, în suprafată de 30,62 mp. împreună cu terenul de sub
construcție în suprafață de 47,65 mp. la valoarea de 10.700 euro către dna.
doctor Vasilache Mihaela.

            Art.3. Se aprobă rata dobânzii ce
urmează a fi percepută în cazul vânzării
în rate a spațiilor medicale la nivelul dobânzii anuale de referință comunicată
periodic de Banca Centrală Europeană, preluată de Comisia Europeană pentru
România și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

                  Art.4.
Se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni să semneze       pentru și în numele Municipiului Târnăveni
contractul de vânzare-    cumpărare a
spațiilor cu destinația de cabinete medicale.

            Art.5.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se însarcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

                                              

            Președinte de ședință,

         
Piaskovski Stanislav

 

        
Avizează pentru legalitate,

                                                                                               Secretar,

                                                                                    Groza Viorel Răzvan