nr. 6 din data 29.01.2015 privind mandatul dat reprezentantului autoritatii pentru a vota in Adunarea Generala a A.D.I AQUA INVEST MURES aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apa si canal al judeului Mures

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TARNAVENI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 6/29.01.2015

Privind mandatul dat reprezentantului autorității pentru a vota în
Adunarea Generală a

A.D.I žAQUA INVEST MUREȘ  aprobarea

Master Planului revizuit pentru sectorul de
apă și canal al județului MUREȘ

 

            Consiliul Local al Municipiului
Tarnaveni, întrunit în ședința ordinară din data de  29 ianuarie 2015;

 Văzând referatul nr.1.522/21.01.2015, intocmit
de dl. ing. Beleanu Celestin, privind mandatul dat reprezentantului autorității
pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I žAQUA INVEST MUREȘ  aprobarea Master
Planului revizuit pentru sectorul de apă și canal al județului MUREȘ, precum si
avizele comisiilor de specialitate;

Având în
vedere dispozitiile art.5 alin. (2), lit. a) 
si ale art.16 alin.(3) litera a) din Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitar㠝Aqua Invest MUREȘ ,

 În conformitate cu prevederilor art. 21 alin.1
din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠝Aqua Invest MUREȘ ,

În temeiul
art.36 alin.(1) și ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează Primarul
Municipiului Tarnaveni, dl. Meghesan Nicolae Sorin,  reprezentant al autoritatii publice locale în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST
MUREȘ , să voteze în cadrul acesteia, Master Planul revizuit pentru sectorul de
apă și canal al județului MUREȘ.

            Art.2. Prezenta hotărâre se
comunică  Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ .   

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a
prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.

 

Președinte de ședință,

 Piaskovski Stanislav

                                                                                    

                                                                                       
    Avizează pentru legalitate,

                                                                                                                Secretar,

                                                                                                     Groza Viorel
Răzvan