nr. 8 din data 29.01.2015 privind mandatul dat reprezentantului municipiului Tarnaveni de a vota in Adunarea Generala a A.D.I AQUA INVEST MURES aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru persoanele fizice si juridice, inclusiv anexele acestora, in aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A, anexa la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/ 2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TARNAVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.
8/29.01.2015

Privind mandatul dat
reprezentantului municipiului Tarnaveni

de a vota
în Adunarea Generală a A.D.I
žAQUA INVEST MUREȘ  aprobarea modelelor
Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă si de
canalizare pentru persoanele fizice si juridice, inclusiv anexele
acestora,

 în aria de operare a S.C žCompania
Aquaserv  S.A, anexă la
Contractul
de Delegare nr. 22/202.662/ 2010

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de  29
ianuarie 2015;

           
Văzând referatul nr.1.413/20.01.2015, întocmit de dl. ing.
Beleanu Celestin, privind aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare
a serviciului de alimentare cu apă si de canalizare pentru persoanele fizice si
juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C žCompania
Aquaserv  S.A, anexă la
Contractul
de Delegare nr. 22/202.662/ 2010, precum si
acordarea mandatului reprezentantului municipiului Tarnaveni de a vota aprobarea
acestora in Adunarea Generala, de asemenea, vazand avizele comisiilor de
specialitate;

Având în vedere
dispozitiile art.76 alin.(2) lit.a) din Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.22/202.662/2010 si
măsurile dispuse de către expertii ANRSC prin Nota de control înregistrată
la S.C. žCompania
Aquaserv  S.A sub nr.206097/11.04.2014;

    
      
 Tinând cont de solicitarea
Operatorului Regional privind aprobarea modelelor Contractelor de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă si de canalizare pentru
persoanele fizice si juridice, inclusiv anexele acestora, din adresa nr.
206693/2014;  

     
     
Luând în considerare prevederile art. 8 alin. (3) lit. i) din Legea
nr.51/2006 republicată si ale art.8 alin.(2) din Regulamentul serviciului de
alimentare cu apă si de canalizare si în conformitate cu prevederile art. 21
alin.1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠝Aqua 
Invest 
MUREȘ ;

În temeiul art.36
alin.(1) și al art.45 alin.(1) din
Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.
Se mandatează Primarul Municipiului Târnăveni, dl. Megheșan Nicolae Sorin,
 reprezentant al autorității
publice locale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
žAQUA INVEST MUREȘ , să voteze aprobarea modelelor Contractelor de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă si de canalizare pentru
persoanele fizice si juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a
S.C žCompania Aquaserv  S.A, anexă la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/ 2010, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      
     Art.2.
Prezenta hotărâre se comunică 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ .   

Art.3.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

Președinte de
ședință,

 Piaskovski
Stanislav

            
                                                                                Avizează
pentru legalitate,

                              
                                       
                                   Secretar,

                  
                                                   
                        Groza
Viorel Răzvan

 

–  
Anexa
nr.1 

 

–  
Anexa
nr.2