nr. 9 din data 29.01.2015 privind aprobarea concesionarii in vederea extinderii locuintelor existente, a terenului situat n str. oimilor, nr.41 in suprafata de 33,15 mp, a Raportului de evaluare al acestui teren, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire privind concesionarea prin negociere direct

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 9/29.01.2015

Privind aprobarea concesionării în vederea extinderii locuințelor existente, a terenului
situat în str. Șoimilor, nr.41 în suprafață de 33,15 mp, a Raportului de
evaluare al acestui teren, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini și
a documentației de atribuire privind concesionarea prin negociere directă

 

Consiliul local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din data de 29 ianuarie 2015;

Văzând Referatul de
specialitate privind concesionarea unei suprafețe de teren pentru construirea
de locuințe și însușirea Raportului de evaluare a terenului situat
în Târnăveni, str. Șoimilor, nr.41 în suprafață de
33,15 mp, înregistrat sub nr.  1359 /20 .01.2015;

            În conformitate cu
prevederile dispozițiilor art.123 din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, a art. 15 din Legea 50/1991- privind autorizarea executării
lucrărilor de construcție si a prevederilor OUG 54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică și ale Normelor
metodologice aprobate prin H.G. nr.168/2007  ;

            În
temeiul art. 36 alin.(1) și al  art.45
alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1. Se aprobă concesionarea în vederea
extinderii locuințelor existente, a terenului situat în str.
Șoimilor, nr.41; prin negociere directă organizată în condițiile
legii.

Art. 2.  Se aprobă însușirea Raportului de evaluare a
terenului situat
în Târnăveni, str.
Șoimilor, nr.41 în suprafață de 33,15 mp. prin care se stabilește valoarea de
piață a parcelelor de teren.

Art. 3. Se aproba studiul de oportunitate, a caietului
de sarcini și a documentației de atribuire 
privind concesionarea prin negocieră directă a terenului
situat în Târnăveni, str. Șoimilor, nr.41 în suprafață de
33,15 mp,
proprietate
privată a Municipiului Târnăveni.

Art. 4. Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Municipiului Târnăveni

 

Președinte de ședință,

 Piaskovski Stanislav

 

                                                                                    

                                                                  Avizează pentru
legalitate,

                                                                                 Secretar,

                                                                       Groza Viorel Răzvan