nr. 11 din data 29.01.2015 privind aprobarea Planului de actiuni privind lucrarile de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activitati in folosul comunitatii n anul 2015

ROMÂNIA                                                                            

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI                                                     
          

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA  NR.
11/29.01.2015

Privind aprobarea
Planului de acțiuni privind lucrările de interes local pentru persoanele
beneficiare de ajutor social care vor presta activități în folosul comunității
în anul 2015

 

           
Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară
din data de 29 ianuarie 2015;

           
Văzând Referatul de specialitate privind
aprobarea Planului de acțiuni a lucrărilor de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor
social care vor presta activități în folosul comunității în anul 2015, întocmit
de Directorul Executiv al 
Serviciului Public de Asistență Socială, înregistrat sub
nr.416/09.01.2015;

           
În temeiul art.36 alin.(1) și alin.(6) lit. a) și al art.45 alin.(1) din
Legea nr.215/2001,privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 

 HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul de acțiuni
privind lucrările de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor
social care vor presta activități în folosul comunității în anul 2015,
conform Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat.

           
Art.2.Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

           
 
Piaskovski Stanislav
           
           
             
     

   
Avizează pentru
legalitate,

                                                                                             
        Secretar,

                                                                                 
      
Groza Viorel Răzvan

 

–   Anexa