nr. 12 din data 29.01.2015 privind diminuarea suprafetei terenului inscris in Cartea Funciara nr.50650 Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 12/29.01.2015

Privind diminuarea suprafeței terenului
înscris în Cartea Funciară nr.50650 Târnăveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data 29 ianuarie 2014.

În baza Legii nr.7/1996 a cadastrului și
publicității imobiliare, modificată și completată.

Văzând Referatul nr.1712 /22.01.2015, întocmit de sing. Petru Ovidiu din
cadrul Direcției Tehnice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificarile și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă diminuarea suprafeței
imobilului teren înscris în C.F. nr.50650 Târnăveni, de la suprafața de 32814
mp cât rezultă din acte, la suprafața de 30035 mp care este suprafața reală a
terenului.

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului
Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

           Piaskovski Stanislav

                                                                
           Avizează pentru legalitate,

                                                                                          Secretar,

                  
                                                           Groza Viorel Răzvan