nr. 13 din data 29.01.2015 privind aprobarea incheierii Actului aditional nr. 2 la Contractul de concesiune a transportului public local de calatori in municipiul Tarnaveni nr. 2123/01.02.2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 13 /29.01. 2015

Privind aprobarea încheierii Actului
adițional nr. 2 la Contractul de concesiune a transportului public local de
călători în municipiul Târnăveni nr. 2123/01.02.2005.

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară
din data de  29 ianuarie 2015;

            Având în vedere referatul nr. 432/
9.01.2015 elaborat de Compartimentul žTransport Public Local 

             În baza art. 24 pct. 24.1 din Contractul de
concesiune a transportului public local de călători în municipiul Târnăveni nr.
2123/01.02.2005;

              În temeiul art. 36 alin. (1) si
al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 Art.1. Se aprobă  încheierea Actului adițional nr. 2 la
Contractul de concesiune a transportului public local de călători în municipiul
Târnăveni nr. 2123/01.02.2005.

 

Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

 Piaskovski Stanislav

                                                                  Avizează pentru legalitate,

                                                                                 Secretar,

                                                                       Groza Viorel Răzvan