nr. 14 din data 29.01.2015 privind aprobarea documentatiei aferente delegarii gestiunii prin concesionare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.
14/29.01.2015

Privind aprobarea documentației aferente delegării
gestiunii prin concesionare a serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate în municipiul Târnăveni

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni,
întrunit în ședința ordinară din data de 29 ianuarie
2015;

Văzând Expunerea de motive
nr. 23359/ 11.11.2014 și R
eferatul de specialitate nr. 23328/ 11.11.2014,
 întocmit de Comp.
œTransport
Public Local 
;

           
A
vând în vedere
prevederile:

         
Art. 1, alin. (2), litera h) din Legea nr.
51/ 2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice,
republicată;

         
Legii nr. 92/ 2007, Legea
serviciilor de transport public local, cu modificările și completările
ulterioare;

         
Ordinului nr. 353/ 2007 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr. 92/ 2007

         
Ordinului nr. 972/ 2007 pentru
aprobarea    
Regulamentului- cadru pentru efectuarea serviciului de transport
public local și a Caietului de sarcini- cadru al serviciului de transport
public local;

         
Ordinului nr. 263/ 2007 privind aprobarea
Normelor- cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a
gestiunii serviciilor de transport public local;

         
OG 27/ 2011 privind transporturile rutiere,
cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 36 alin. (2) litera c) și d), alin.5 lit. a), alin. (6)
lit. a) pct. 14 și al art. 45 alin. (1), din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.
Se aprobă Studiul de oportunitate
privind
delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de transport public local
de persoane în municipiul Târnăveni (Anexa
1).

Art.2.
Se aprobă Caietul de sarcini  p
rivind
delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de transport public local
de persoane prin curse regulate
în municipiul Târnăveni,
conținând Programul de circula
ție,
Stațiile de autobuz,
Indicatorii
de performanță, Criteriile de selecție a ofertelor și Criteriile privind
eligibilitatea (Anexa 2).

Art.3. Se aprobă proiectul
Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Târnăveni
(Anexa 3).

Art.4.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

Președinte de
ședință,

 Piaskovski
Stanislav

             
                                                                                                       
Avizează pentru
legalitate,

                              
                                       
                                              
            Secretar,

                  
                                                   
                                               Groza Viorel
Răzvan

 –
Anexa 1- Studiu de oportunitate
Tarnaveni

 –
Anexa 2- Caiet de sarcini
transport local Tarnaveni

                
Anexa 1 la CS -Programul de
circulatie

                
Anexa 2.1 la CS – Statii autobuz
Traseul 1 

                
Anexa 2.2 la CS – Statii autobuz
Traseul 1A 

                
Anexa 2.3 la CS – Statii autobuz
Traseul 1B 
 

                
Anexa 2.4 la CS – Statii autobuz
Traseul 2 

                
Anexa 2.5 la CS – Statii autobuz
Traseul 3 

                
Anexa 2.6 la CS – Statii autobuz
Traseul 3A 

                
Anexa 2.7 la CS – Statii autobuz
Traseul 4 

                
Anexa 3 la CS -Programul de
circulatie

                
Anexa 4 la CS -Programul de
circulatie

                
Anexa 5 la CS -Programul de
circulatie

 –
Anexa 3- Contract transport local
Tarnaveni