nr. 15 din data 29.01.2015 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor prezentate in cazul procedurii de licitatie publica deschisa si de negociere directa pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local din municipiul Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 15/29.01.2015

Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor prezentate în cazul procedurii de licitație
publică deschisă și de negociere directă pentru atribuirea contractului de delegare
a gestiunii serviciului de transport public local din municipiul Târnăveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data 29 ianuarie 2014.

În baza art.17 din Ordinul nr.263/2007 privind
aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de
delegare a gestiunii serviciilor de transport public local.

Văzând Referatul nr.1756 /23.01.2015, întocmit de secretarul municipiului
Târnăveni.

În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se numește comisia de evaluare a ofertelor prezentate
în cazul procedurii de licitație publică deschisă și de negociere directă
pentru atribuirea contractului  de delegare
a gestiunii serviciului de transport public local din municipiul Târnăveni, în următoarea componență:

Președinte “ Rațiu Adnana Oanaconsilier
juridic- COMPARTIMENT JURIDIC, CONTENCIOS ADMINISTRATIVE ȘI AUTORITATE TUTELARĂ.

Secretar  “ Roșca Claudiuconsilier
superior – BIROU INVESTIȚII, ACHIZIȚII, SERVICII PUBLICE.

Membru   “ Balint IbicaȘEF BIROU
BUGET-CONTABILITATE.

Membru “ Barbu Daniela Steluțaconsilier
juridic- COMPARTIMENT CENTRU PENTRU INFORMARE CETĂȚENI.

Membru “ Rusu Felicia Neliconsilier
superior “ COMPARTIMENT PATRIMONIU, RELAȚII CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI.

 

Membru de rezervă “ Petru Oana Mirelaconsilier superiorCOMPARTIMENT DE SPECIALITATE PENTRU PROIECTE
CU FINANȚARE EUROPEANĂ.

Membru de rezervă “ Dobai Lorand “ consilier superior – BIROU INVESTIȚII, ACHIZIȚII, SERVICII
PUBLICE.

 

Președinte de ședință,

 Piaskovski Stanislav

 

                                                  
                                  

                                                   
                       Avizează pentru legalitate,

                                                                                         Secretar,

                                                                                      Groza Viorel Răzvan