nr. 16 din data 10.02.2015 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii Amenajare centru social de recreere si socializare Victoria

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.16/10.02.2015

Privind aprobarea Studiului de
fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de
investiții Amenajare centru social de recreere și socializare Victoria 

 

            Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința extraordinară din data de 10 februarie 2015;

            Văzând  Referatul  cu nr. 2736/03.02.2015 întocmit de ing. Muth
Teodor, șef birou Investiții, achiziții, servicii publice;

            În baza art. 44 alin. (1) din Legea
nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;

            În
temeiul  art. 36 alin. (1)  și al art. 45 alin.
(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
,

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art. 1. Se aprobă  Studiul de fezabilitate pentru
obiectivul de investiții Amenajare centru
social de recreere și socializare žVictoria 
.

 

Art. 2. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici aferenti obiectivului
de investiții Amenajare centru social de
recreere și socializare žVictoria 

 

Principalii indicatori tehnico-economici ai
investiției:

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA

(la curs
euro din 10.12.2014, 1 euro = 4,4415)

 

Valoarea totală a investiției:

560.643
RON/ 126.228 euro, din care

C+M =
466.519 RON/105.036 euro

 

2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

           
Anul I

 

3. durata de realizare (luni): 180 zile

 

4. capacități (în unități fizice și valorice):

            – aria construită: 158,67 mp

            – aria desfășurată: 290,08 mp

            – aria utilă: 239,79 mp

            – număr nivele: 2

            – înălțimea liberă de nivel: parter
“ 2,78 m

                                                            mansardă “ 2,60m

 

            Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

      Președinte
de ședință,

         Sim Florin Daniel

 

                                                                                   
Avizează pentru legalitate

                                                                                      
                Secretar,

                                                                                        Groza Viorel Răzvan