nr. 17 din data 10.02.2015 Privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor lucrari, produse si servicii pentru anul 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

                                                       HOTĂRÂREA NR. 17/10.02.2015

Privind aprobarea necesității
și oportunității achiziționării unor lucrări, produse și servicii pentru anul
2015

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința extraordinară din data de 10
februarie 2015;

            Văzând  referatul  cu nr. 1938 din 26.01.2015 întocmit de către șef
birou Investiții, achiziții, servicii publice “ ing. Muth Teodor
;

            În baza
Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și
completările ulterioare;

            În
temeiul  art. 36 alin. (3) lit. b) și al
art. 45 alin.
(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art. 1. Se aprobă  necesitatea și
oportunitatea achiziționării unor lucrări,

servicii și produse pe anul 2015, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

      Președinte de ședință,

         Sim Florin Daniel

 

                                                                                   
Avizează pentru legalitate

                                                                                                      
Secretar,

                                                                                      Groza Viorel Răzvan

 

 

                                         

                                    

                                          
 
ANEXĂ

la Hotărârea nr.17/10.02.2015

 

 

 

I. CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL

1.
Modernizarea instalației de încălzire și montare centrală termică la imobilul
din str. Republicii, nr. 65 (Biblioteca Municipală).

 

2.
Amenajare spațiu destinat înființării unei creșe în cadrul proiectului œPoți fi
mai mult decât mamă! Armonie între viața profesională și cea privat㠝.

 

3.
Amenajare centru social de recreere
și socializare œVictoria .

 

4.
Reabilitare/Modernizare strada Viilor.

 

5.
Sistem de supraveghere cu camere de luat vederi în municipiul Târnăveni.

 

6.
Patinoar artificial.

 

7.
Autoutilitare cu cabină dublă (2 buc).

 

8.
Picon pentru buldoexcavator.

 

9.
Rețea apă în cartierul Victoriei (SF, PT).

 

10.
Sistemul informațional specific domeniului imobiliar edilitar și băncilor de
date.

 

11.
Actualizare PUG.

 

II. CU FINANȚARE DIN BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI
ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

1.
Modernizarea pieței agro- alimentare
 A.
Iancu ( SF și PT )

 

 

III. CU FINANȚARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE

1.
Amenajare spațiu destinat unei creșe în cadrul proiectului žPoți fi mai mult
decât mamă! Armonie între viața profesională și cea privată

(lucrare)

2.
Mas
ă rece

3.
Dulap refrigerare

4.
Masă de lucru cu poliță și cuvă

5.
Spălător cu 2 cuve

6.
Cuptor static cu 2 tobe

7.
Aragaz cu 6 ochiuri

8.
Hotă cu degresare automată

9.
Sistem de monitorizare video cu 8 camere

10.
Multifuncțional

11.
Sistem de calcul PC

12.
Amenajare spațiu destinat unei creșe în cadrul
proiectului žPoți fi mai mult decât mamă! Armonie între viața profesională și
cea privată
(PT)