nr. 18 din data 10.02.2015 Privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2015

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

                                                   
HOTĂRÂREA  NR.
18/10.02.2015

Privind aprobarea bugetului general
consolidat al municipiului

Târnăveni pe anul
2015

 

 

Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit  în ședința
extraordinară din  data  de 10 februarie
2015;

           
Văzând:

Expunerea de motive la proiectul de
hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului
Târnăveni pe anul 2015, înregistrată sub
nr.2.825/04.02.2015,

 și

 Referatul de specialitate la proiectul
de hotărâre privind

aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul
2015,

întocmit de director executiv “ Direcția economică,înregistrat sub nr.
2.501/02.02 și Referatele nr.2241/29.01.2015,2484/02.02.2015 și
2701/03.02.2015  privind aprobarea
achiziționării unor produse, servicii și lucrări cuprinse în Listele
obiectivelor de investiții pe anul 2015 cu finanțare din bugetul local, bugetul
instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din
venituri proprii precum și finațate din bugetul fondurilor externe
nerambursabile, întocmite în cadrul Biroului Investiții, Achiziții, Servicii
Publice;

           
În baza prevederilor Legii nr.186
/2014 
privind bugetul de stat pe
anul 2015, Legii nr.187/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2015
și a Legii finanțelor
publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările
ulterioare;

Având  în
vedere  Deciziile șefului
Administrației Județene a Finanțelor Publice  MUREȘ nr. 251.361/20.01.2015,
251.362/20.01.2015 și 252.193/28.01.2015, privind aprobarea repartizării pe
unități administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2015 și  Decizia nr. 3.364/29.01.2015  privind aprobarea repartizării pe
unități administrativ-teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de
personal aferent anului 2015 
precum și  a 
H.G. nr.14/2015 privind repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit și
a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale
;

În
temeiul
art. 36 alin. (1) și
al art. 45 alin.(2),
din
Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul general
consolidat  al municipiului
Târnăveni pe anul 2015 conform 
Anexei nr.1A.

Bugetul
general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2015 se stabilește  atât la venituri cât și la cheltuieli
în sumă de
35.887.795
lei.

Art.
2.

Se aprobă veniturile totale ale Bugetului local al municipiului Târnăveni pe
anul 2015,  conform
Anexei nr.1.                                                                        

Art. 3.
Se
aprobă c
heltuielile totale ale
Bugetului local al municipiului Târnăveni 
pe anul 2015, conform Anexei
nr.2.

Detalierea
cheltuielilor bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul
2015
pe Secțiunea
de funcționare și Secțiunea de dezvoltare și
 la nivel de titluri, articole și
alineate este prezentată în Anexele nr.
3-13.

Art.
4.

 Se
aprobă veniturile totale ale Bugetului centralizat al instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial  din venituri proprii pe anul 2015,
conform Anexei nr.14.

Art. 5. Se aprobă cheltuielile
totale ale Bugetului centralizat al instituțiilor
publice și activităților finanțate integral sau parțial 
din venituri proprii pe anul 2015, pe Secțiunea de funcționare și
Secțiunea de dezvoltare, conform Anexelor
nr.15-18.

Art.6.
Se aprobă veniturile totale ale Bugetului fondurilor externe nerambursabile pe
anul 2015, conform Anexei nr.19.

Art.7.
Se aprobă  cheltuielile totale ale Bugetului fondurilor externe
nerambursabile pe anul 2015, pe Secțiunea de dezvoltare, conform Anexei
nr.20.

Art.
8.

Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2015 cu finanțare integrală
de la bugetul local  al
municipiului Târnăveni, conform Anexei
nr.21.

Art.
9.

Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2015 cu finanțare integrală
de la
Bugetului
centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial  din venituri proprii pe
anul 2015,

conform Anexei nr.22.

Art.
10.

Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2015 cu finanțare integrală
de la
Bugetul
fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015, conform Anexei
nr.23.

Art. 11.
Se
stabilește numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al
primarului și  serviciile publice
de interes local, conform Anexei nr. 24.

Art.
12.

Anexele nr. 1A și 1-24 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.
13
.Primarul
Municipiului Târnăveni, prin direcțiile și serviciile din cadrul aparatului
de
specialitate și ordonatorii terțiari de credite vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

 

           
Președinte de
ședință,

             
Sim Florin Daniel

 

 

 

                                                                                             
       
Avizează pentru legalitate,

                                                                                                                     
Secretar,

                                                                                                         
Groza Viorel Răzvan

 

 – Anexe 1- 24