nr. 19 din data 10.02.2015 Privind aprobarea numarului burselor si cuantumul lunar al burselor acordate elevilor de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Tarnaveni pentru sem.al- II-lea al anului scolar 2014-2015

ROMÂNIA                                                                          


JUDEȚUL
MUREȘ


MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI


CONSILIUL
LOCAL


 


HOTĂRÂREA
NR.19/2014


 


Privind aprobarea
numărului  burselor 
și cuantumul lunar al burselor acordate elevilor de la cursurile cu
frecvență din învățământul
preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem.al- II-lea al anului
școlar 2014-2015


 


Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința extraordinară din data de 10  februarie
2015;


Văzând Referatul nr.
2.929/05.02.2015 privind  aprobarea numărului 
burselor  și cuantumul unei
burse acordate elevilor de la cursurile cu frecvență din 
învățământul preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru
sem.al- II-lea al anului școlar 2014-2015,  
întocmit
în cadrul
 Direcției economice;


În baza
prevederilor
Ordinului
Ministrului  Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5576/2011, modificat prin Ordinul
M.E.C.T.S. nr.3470/2012, prin care au fost aprobate Criteriile generale de
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de
stat;


În temeiul  art. 36 alin. (1) 
și al art. 45 alin.
(1)
din Legea nr.215/2001 privind

administrația

publică locală, republicat
ă,
cu modificările și completările ulterioare
,


 


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă numărul
burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
din municipiul Târnăveni, pentru semestrul al-II-lea al anului școlar
2014-2015, conform Anexei nr 1, care face parte din prezenta hotărâre.


Art.2. Se aprobă cuantumul
lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar
de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul al-II-lea al anului școlar
2014-2015, după cum urmează:


 


– burse de
performanță                   
        
        
100 
lei/elev


– burse de
merit            
         
                           
   50  lei/elev 


– burse de
studiu                    
                          
   40  lei/elev


 


 


        
Burse de ajutor social


                  
Din care:


        
– burse de boală                     
                           
     40 
lei/elev     


– burse pentru elevi
din mediul rural                           
     30  lei/elev


        
– burse pentru elevi din familii cu venituri mici  
      30  lei/elev


        


 Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni. 


 


 


Președinte de
ședință,


           
Sim Florin Daniel


 


 


   
Avizează pentru
legalitate


                  
                                                                  
Secretar,


                                                                 Groza Viorel Răzvan


 


 – Anexa