nr. 21 din data 10.02.2015 Privind aprobarea proiectului Pentru un oras verde, precum si a participarii Consiliului Local Tarnaveni, in calitate de partener, la realizarea acestui proiect din cadrul Programului Spaii verzi componenta Spaii verzi urbane

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTÂRÂREA NR.21/10.02.2015

Privind
aprobarea proiectului žPentru un oras verde , precum și a participării
Consiliului Local Târnăveni, în calitate de partener, la realizarea acestui
proiect din cadrul  Programului žSpații
verzi  “ componenta Spații verzi urbane

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința extraordinară din data de 10
februarie 2015;

Văzând referatul înregistrat sub nr.3011/06.02.2015, întocmit de jrs. Petru Mirela Oana;

       
În temeiul 
art. 36 alin. (1), alin.(7)  și al
art. 45 alin.
(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, republicat
ă,
cu modificările și completările ulterioare
,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă proiectul
œPentru un oraș verde , în cadrul
Programului œSpații verzi - componenta Spații verzi urbane, precum și
participarea Municipiului Târnăveni, ca partener în proiect, alături de
Asociația Tineretului
Maghiar de pe Valea Târnavei Mici și Școala Gimnazială Traian Târnăveni.

 

       Art.2. Se mandatează doamna
consilier local Șerban Maria, să reprezinte Municipiul Tarnaveni în acest
proiect.

 

      Art.3. Cu aducerea la
indeplinire a acestei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului
Tarnaveni.

 

         Președinte de ședință,

            Sim Florin Daniel

 

                                                                                   
  Avizează pentru legalitate

                                                                                                 
Secretar,

                                                                                       Groza Viorel Răzvan