nr. 22 din data 26.02.2015 privind ncetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Cosma Florin Adrian

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.22/26.02.2015

Privind încetarea de drept a mandatului de
consilier local

al domnului Cosma Florin Adrian

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data 26 februarie 2015.

Văzând referatul nr. 4146/20.02.2015 întocmit de primarul și secretarul
municipiului Târnăveni.

În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.a) și alin.(3) din
Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Ia act de demisia
domnului consilier local Cosma Florin Adrian, constată încetarea de drept a
calității sale de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului
Târnăveni și declară vacant locul acestuia.

Art.2.Prezenta hotărâre se
comunică domnului Cosma Florin Adrian și Partidului Național Liberal   “ filiala MUREȘ.

 

 

 Președinte de ședință,

             Sim Florin Daniel

              

 

Avizează pentru legalitate

                
Secretar, 

            Groza Viorel Răzvan