nr. 24 din data 26.02.2015 Privind indreptarea unei erori materiale cuprinse in Anexa HCL nr.103/2014 privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii in ordinea de prioritate, pentru anul 2014, respectiv in Anexa HCL nr.121/2014 privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite din fonduri ANL

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TARNAVENI                                                                                    

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.24/26.02.2015

 

Privind indreptarea unei
erori materiale cuprinse in Anexa HCL nr.103/2014 privind aprobarea œListei
solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii
in ordinea de prioritate, pentru anul 2014 ,

 respectiv in Anexa HCL nr.121/2014 privind
aprobarea œListei de repartizare a 
locuintelor  pentru tineri, destinate
inchirierii, construite din fonduri ANL 

 

Consiliul
Local al Municipiului Tarnaveni, întrunit în ședința ordinară din data de 26 februarie
2015;

            
Văzând referatul nr.3912/18.02.2015, întocmit de Comisia sociala numită
prin Dispoziția Primarului Municipiului Târnăveni nr.1664/2013
și HCL nr.96/2014,
precum și avizele comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor Legii nr.152/1998, privind
înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art.15 din HGR nr. 962/2001 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.
152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

În temeiul
art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1)
din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1. Se aprobă îndreptarea unei erori
materiale cuprinse în Anexa HCL
nr.103/2014 privind aprobarea œListei solicitanților care au acces la
locuințele pentru tineri, destinate închirierii în ordinea de prioritate,
pentru anul 2014 ,
respectiv în Anexa HCL nr.121/2014 privind aprobarea œListei de repartizare
a  locuințelor  pentru tineri, destinate închirierii,
construite din fonduri ANL , în sensul corectării prenumelui beneficiarului înscris
la poz. 2 din anexe (se va redacta Zelariu Anamaria în loc de Zelariu Kalman
Codruț).

Art.2. Celelalte
prevederi ale anexelor HCL nr.103/2014 și HCL nr.121/2014 rămân neschimbate.

            Art.3. Cu aducerea la indeplinire a
prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.

           

           

 

            Președinte de ședință,

                Sim Florin Daniel

 

                                                                                          
   Avizează pentru legalitate,

                                                                                                                Secretar,

                                                                                               Groza Viorel Răzvan