nr. 26 din data 26.02.2015 Privind aprobarea Regulamentului de nfiinare, organizare i funcionare a asociaiilor de proprietari, atribuiile administratorului de condominiu, metodologia de suspendare, retragere i/sau anularea atestatului de administrator precum i exercitarea de ctre administraia public local a controlului asupra activitii asociaiilor de proprietari din municipiul Trnveni

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA
NR.26/26.02.2015

Privind aprobarea Regulamentului de înființare, organizare
și funcționare a asociațiilor de proprietari, atribuțiile administratorului de
condominiu, metodologia de suspendare, retragere și/sau anularea
atestatului  de administrator  precum și exercitarea de către administrația
publică locală a controlului asupra activității asociațiilor de proprietari din
municipiul Târnăveni

 

Consiliul local al
MunicipiuluiTârnăveni, întrunit  în ședința
ordinară  din data de 26 februarie 2015;

         Având în
vedere Referatul de specialitate privind aprobarea
 Regulamentului de
înființare, organizare și funcționare a asociațiilor de proprietari,  atribuțiile administratorului de condominiu,
metodologia de suspendare, retragere și/sau de anulare a atestatului de
administrator precum și exercitarea controlului de către administrația publică
locală asupra activității asociațiilor de proprietari din municipiul Târnăveni,
întocmit în cadrul Direc
ției
Economice
și înregistrat sub nr.4179/20.02.2015;

        Ținând seama de prevederile Legii
nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de
proprietari și ale Normelor Metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.1588/2007;

       Respectând procedura prevăzută de Legea
nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul art.36 alin.(1) și art.45 alin(2) din
Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

          Art.1. Se aprobă  Regulamentul de
înființare, organizare și funcționare a asociațiilor de proprietari,  atribuțiile administratorului de condominiu,
metodologia de suspendare, retragere și/sau de anulare a atestatului de
administrator precum și exercitarea controlului de către administrația publică
locală asupra activității asociațiilor de proprietari din municipiul Târnăveni
conform Anexei. nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre
.

          Art.2.
Cu aducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni
și aparatul de specialitate al acestuia.

       

            Președinte de ședință,

               Sim Florin Daniel

                                                                                                    Avizează pentru legalitate,

                                                                                                                      Secretar,

                                                                                                           Groza Viorel Răzvan

 

Anexa nr. 1-Regulament de functionare pt asociatiile de proprietari