nr. 27 din data 26.02.2015 Privind aprobarea cuprinderii n domeniul public al municipiuluiTrnveni a mijloacelor fixe rezultate n urma finalizrii obiectivului de investiii Alimentare cu ap satul Bobohalma

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA
NR.27/26.02.2015

Privind aprobarea
cuprinderii în domeniul public al municipiuluiTârnăveni a mijloacelor fixe  rezultate în urma finalizării obiectivului de
investiții

Alimentare cu apă satul Bobohalma 

 

         Consiliul local al
MunicipiuluiTârnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 26 februarie
2015;

Având în vedere Referatul de specialitate
privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al municipiului Târnăveni a mijloacelor
fixe  rezultate în urma finalizării
obiectivului de investiții
Alimentare
cu apă satul Bobohalma 
,întocmit în
cadrul Direcției economice și înregistrat sub nr. 4044/09.02.2015;

Având
în vedere Nota internă înregistrată sub nr.4043/19.02.2015, prin care Serviciul
buget-contabilitate a comunicat Compartimentului Patrimoniu din cadrul Direcției
economice, Lista mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de
investiții  Alimentare cu apă satul
Bobohalma , care trebuie cuprinse în domeniul
public al municipiuluiTârnăveni;

Ținând cont de prevederile Legii
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările
ulterioare;

Întemeiul art.36 alin. (2)lit. c ,
alin.(5) lit a  și alin.(9),   art. 45
alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b și a art.123 din Legea nr. 215 / 2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                                                                     

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1. Se aprobă cuprinderea în domeniul public al municipiului
Târnăveni
a
mijloacelor fixe  rezultate în urma finalizării
obiectivului de investiții
Alimentare
cu apă satul Bobohalma  conform Anexei. nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre
.

            Art.2.
Cu aducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni
și aparatul de specialitate al acestuia.

 

        Președinte de ședintă,                                                                                               

Sim Florin Daniel                                        

                                                                                   Avizează
pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar,

                                                                                                   Groza Viorel Răzvan