nr. 28 din data 26.02.2015 Privind aprobarea inventarierii patrimoniului public i privat al municipiului Trnveni pe anul 2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ       

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                                                        

HOTĂRÂREA
NR.28/26.02.2015

Privind
aprobarea inventarierii  patrimoniului
public și privat al municipiului Târnăveni pe anul 2014

 

                 Consiliul local al municipiului Târnăveni
întrunit în sedința ordinară din data de 26 februarie 2015;

            Văzând Raportul privind
inventarierea patrimoniului
public și privat al  municipiului Târnăveni la data de 31 decembrie
2014
întocmit in cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 3072 / 09.02.2015;

            În
baza prevederilor  art.7 din Legea
contabilității nr.82/1991, republicată
și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.2861/2009 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor
de natura  activelor, datoriilor și
capitalurilor proprii
;

            În temeiul art. 36 alin.
(1) și al  art. 45 alin.(3) din Legea nr.
215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. Se aprobă inventarierea patrimoniului public și
privat al municipiului Târnăveni pe anul 2014.

 

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul municipiului Târnăveni
aparatul de specialitate al acestuia.

 

 

      Președinte de ședință,

        Sim Florin Daniel

 

                                                                                    
Avizează pentru legalitate

                                                                                                      
Secretar,

                                                                                      Groza Viorel Răzvan