nr. 29 din data 26.02.2015 Privind aprobarea completrii Anexei nr.5 – Lista bunurilor proprietate public, aferente serviciilor gestiunea sisteme de alimentare cu ap aparintoare domeniului public al municipiului Trnveni la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap i canalizare, nr. 22/202.662/2010 cu mijloacele fixe rezultate n urma finalizrii obiectivului de investiiiAlimentare cu ap satul Bobohalma

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA
NR.29/26.02.2015

Privind aprobarea
completării Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică,
aferente serviciilor “ gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparținătoare
domeniului public al municipiului Târnăveni 
la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă și canalizare, nr. 22/202.662/2010 
cu mijloacele fixe  rezultate în
urma finalizării obiectivului de investiții Alimentare cu apă satul Bobohalma 

 

             Consiliul local al MunicipiuluiTârnăveni,
întrunit în
ședința ordinară din data de 26 februarie
2015;

            Având
în vedere Referatul de specialitate privind aprobarea
completării
Anexei nr.5  – Lista bunurilor
proprietate publică, aferente serviciilor “ gestiunea sisteme de alimentare cu
apă aparținătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, nr. 22/202.662/2010  cu mijloacele fixe  rezultate în urma finalizării obiectivului de
investiții Alimentare cu apă satul Bobohalma ,  înregistrat sub nr.4104/20.02.2015.

În
baza prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și canalizare din municipiul Târnăveni către S.C.Compania
Aquaserv S.A Tg.MUREȘ, nr.22/202662/2010, cu modificările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998  privind bunurile proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin. (2)lit. c ,
alin.(5) lit a  și alin.(9),   art. 45
alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b și a art.123 din Legea nr. 215 / 2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                                                                     

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1. Se aprobă completarea Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică,
aferente serviciilor “ gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparținătoare
domeniului public al municipiului Târnăveni 
la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă și canalizare, nr. 22/202.662/2010 
cu mijloacele fixe  rezultate în
urma finalizării obiectivului de investiții Alimentare cu apă satul Bobohalma ,
 conform Anexei nr.1  care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

 

Art.2. Predarea “ preluarea bunurilor cuprinse în Anexa nr.1 la
prezenta se va efectua prin încheierea unui proces verbal de predare “
preluare, conform art.76 pct.2 lit.d) din Dispoziții generale ale Contractului
de delegare a gestiunii nr.22/202662/2010, completându-se Anexa nr.5 prevăzută
la art.76 pct.2 lit.b “ Dispoziții generale din contract, încheindu-se un Act
adițional în acest sens.

 

Art.3. Se mandatează Președintele Asociației de Dezvoltare
Intercomunitare Aqua Invest MUREȘ, dl.Ciprian Dobre “ președintele Consiliului
Județean MUREȘ, să semneze în numele și pe seama Municipiului Târnăveni,  Actul adițional la Contractul de delegare a
gestiunii nr.22/202662/2010.

 

Art.4. Se numește comisia de predare-primire a bunurilor aferente
serviciilor de alimentare cu apă 
mijloace
fixe  rezultate în urma finalizării obiectivului
de investiții
Alimentare cu apă satul Bobohalma ,
cuprinse în Anexa nr.1, în următoarea componență:

Sim Florin                  “ viceprimar               
președintele comisiei

Beleanu Celestin        – director ex.adj.           – membru

Moscalu Fiodor         
inspector urbanism    – membru

Rusu Felicia               
consilier patrimoniu  – membru

Rațiu Adnana              
consilier juridic         –
membru

 

         Art.5. 
Cu aducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni
și aparatul de specialitate al acestuia.

 

    
      Președinte de ședință,

              Sim
Florin Daniel

 

                       Avizează pentru legalitate

                                                                                  
                          Secretar,

                                                                                          Groza Viorel Răzvan