nr. 32 din data 26.02.2015 Privind aprobarea Planului de analiz i acoperire a riscurilor n domeniul situaiilor de urgen elaborat la nivelul municipiului Trnveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 32 /26.02.2015

Privind aprobarea Planului de analiză și
acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență elaborat la nivelul
municipiului Târnăveni

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data 26 februarie 2015.

În conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

         
art.25 și art. 27 din
Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, modificată și completată;

         
art.4, art.13 lit.a)
și art.14 lit. a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
modificată și completată;

         
art.6 din Ordinul Ministrului
Administrației și Internelor nr.132/2007  pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului
de analiză și acoperire a riscurilor;

         
Văzând Referatul nr.4541/25.02.2015, întocmit de
către domnul inspector Brătean Cristian din cadrul Compartimentului Protecție
Civilă

În temeiul
art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1)
din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă Planul de analiză și
acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență, elaborat la nivelul
municipiului Târnăveni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. Începând cu data intrării în
vigoare a prezentului act administrativ, se abrogă orice dispoziții contrare.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se îsărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

  
Sim Florin Daniel

                                                                                             
Avizează pentru legalitate

                                                                                                        Secretar,

                                                                                               Groza Viorel Răzvan