CONCURS de recrutare pentru ocuparea a doua posturi contractuale vacante de executie (referent gradul IA si asfaltator treapta II) din cadrul Sectorului Intretinere Reparatii Strazi – nr 4656/25.02.2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

PRIMĂRIA

Nr.  4656  /25.02.2015  

 

A N U N T

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI

organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi
contractuale
vacante de
execuție
din cadrul Sectorului Intretinere Reparatii Strazi

 

 

 un post 
-referent grad IA

 – un post
– muncitor calificat-asfaltator treapta II

 

CONDITII
NECESARE OCUPĂRII POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE:

CONDITII GENERALE:

  Poate
ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește  condițiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011,
cu
modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic
European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română,
scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de
prevederile legale;

   d)
are capacitate deplină de exercițiu;

  e)
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitățile sanitare abilitate;

   f) îndeplinește condițiile de studii și, după
caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos
la concurs;

 g) nu a fost condamnată definitiv pentru
săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra
autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDITII SPECIFICE:

·  
referent grad IA


studii superioare de scurtă durată (SSD), absolvite cu diploma


vechime in specialitatea studiilor  6
ani

 

·  
muncitor
calificat-asfaltator treapta II

 


studii medii/generale, cu calificare in meseria de asfaltator

– vechime
în muncă 6 ani

 

Pentru
înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va
conține următoarele documente, conf art. 6 din HGR nr. 286/2011 

 a) cerere de înscriere la concurs adresată
conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

 b) copia actului de identitate sau orice alt document
care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care
atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în
copie;

 e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria
răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția
pentru care candidează;

 f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de
către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare
abilitate;

 g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea
de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

   În cazul
documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția
dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu
are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei
probe a concursului.

    Actele prevăzute
vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor
cu acestea.

 

Concursul  constă din 2 probe și se va desfășura conform următorului
calendarului:


Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este de 10 zile lucrătoare
de la data afișării  anunțului,
respectiv  13 martie 2015, orele 15,00, la
sediul instituției

proba scrisă: în data de 23 martie 
2015  ora 10,00 la sediul
instituției, P-ța Primăriei, nr. 7, Municipiul Târnăveni

interviul: în data de  25 martie 2015 ora 10,00 la sediul
instituției, P-ța Primăriei, nr. 7, Municipiul Târnăveni

 

DEPUNEREA DOSARULUI, RELAȚII
SUPLIMENTARE LA SEDIUL INSTITUȚIEI DIN MUNICIPIUL TÂRNĂVENI, P-ȚA PRIMĂRIEI,
NR. 7, CAMERĂ NR.26 “ SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE .

PERSOANA DE CONTACT : D-NA
SALAHUB CRISTINA-ECATERINA , CONSILIER “ telefon 0265/443400
– int. 35.

 

P R I M A R

Jrs. Meghesan Nicolae Sorin

 

 

Anexa la anuntul Nr. 
4656  /  25.02.2015

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

 


 1. PENTRU
  OCUPAREA  POSTULUI VACANT

REFERENT  I A LA  SECTORUL INTREȚINERE REPARAȚII STRĂZI

 


 1. Legea nr.
  215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu
  completările și modificările ulterioare;

 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de
  conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile
  publice;

 3. Legea
  nr. 10/1995-privind calitatea in constructii,  cu modificarile si completarile
  ulterioare;

 4. Hotararea nr. 273/1994
  privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii
  si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile
  ulterioare.

 

 


 1. PENTRU
  OCUPAREA  POSTULUI VACANT

 ASFALTATOR TR II LA SECTOR INTRETINERE
REPARATII STRAZI

 


 1. Legea nr.
  215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu
  completările și modificările ulterioare;

 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de
  conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile
  publice;

 3. Intretinerea
  si exploatarea drumurilor de L. Nicoara, V. Munteanu, N. Ionescu “Editura
  tehnica  1979 – capitolele V si VI.

 

 

P R I M A R

Jrs. Meghesan Nicolae Sorin