nr. 33 din data 12.03.2015 Privind aprobarea completarii documentatiei aferente delegarii gestiunii prin concesionare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.33/12.03.2015

 

Privind aprobarea
completării documentației aferente delegării gestiunii prin concesionare a
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul
Târnăveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni,
întrunit în ședința extraordinară din data de 12 martie 2015;

Văzând adresa A.N.R.S.C. nr. 306323/ 9.03.2015, înregistrată cu nr. 5985/ 10.03.2015 și Referatul de specialitate nr. 6004/ 10.03.2015,
 întocmit de Comp.
œTransport Public
Local 
;

            Având în vedere prevederile:

         
Art. 1, alin. (2), litera h) din Legea nr. 51/ 2006,
Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

         
Legii nr. 92/ 2007,
Legea serviciilor de transport public local, cu modificările și completările
ulterioare;

         
Ordinului nr. 353/
2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport
public local nr. 92/ 2007

         
Ordinului nr. 972/
2007 pentru aprobarea    
Regulamentului- cadru pentru efectuarea serviciului de transport public
local și a Caietului de sarcini- cadru al serviciului de transport public
local;

         
Ordinului nr. 263/ 2007 privind aprobarea Normelor- cadru
privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii
serviciilor de transport public local, art. 55, alin. 1, lit. b) și d);

         
OG 27/ 2011 privind transporturile rutiere, cu
modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) litera c)
și d), coroborat cu alin. (6), lit. a), pct. 14, alin.(5), lit. a),  art. 45 alin.(1), din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,       

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă completarea Regulamentului
de organizare și funcționare a serviciilor de transport public local în municipiul
Târnăveni, aprobat prin H.C.L. nr. 130/ 2011, cu anexele 8
și 9.

Art.2.
Se aprobă
modificarea lit. b) din Anexa 2 la HCL nr. 14/ 2015, Cap. VIII
Investiții
din Caietul de sarcini privind delegarea
gestiunii prin concesionare a serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate în municipiul Târnăveni, , care va avea forma:

  œîn primul an al contractului de
concesiune, concesionarul va realiza amenajarea de spații de staționare
acoperite și dotate cu bănci și/ sau scaune- minim 5 locuri, cu aprobarea
concedentului, pentru 10 spații de staționare. 

Art.3. Se aprobă art. 4.2 din Contractul de delegare a gestiunii prin
concesionare a serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate în municipiul Târnăveni, HCL 14/ 2015, sub forma:

œRedevența
se va plăti în rate trimestriale. Termenul de plată este scadent în data de 25
a primei luni din trimestrul următor 

Art.4. Se aprobă
eliminarea lit.d) a art. 16.1 din proiectul Contractului de delegare, aprobat
prin H.C.L. nr. 14/ 2015.

Art.5. Hotărârile
Consiliului Local nr. 130/ 2011 și nr. 14/ 2015 se modifică în mod
corespunzător.

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se însărcinează Comisia de evaluare numită prin H.C.L. nr. 15/ 2015.

 

Președinte
de ședin
ță

    Torok Cristina                                                    

                                                                                              Avizează
pentru legalitate,

             Secretar,

  Groza Viorel Răzvan