nr. 34 din data 26.03.2015 Privind completarea componentei comisiei de validare a consiliului local al municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 34/26.03.2015

 

Privind completarea componenței comisiei de
validare a consiliului local al municipiului Târnăveni

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data de  26 martie 2015.

Văzând
referatul nr.6650/18.03.2015 întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.

Luând în
considerare încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Cosma
Florin Adrian, constatată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Târnăveni nr.22/26.02.2015

În temeiul
art.31 alin.(2) și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se alege doamna consilier local
Torok Cristina în comisia de validare a Consiliului Local al Municipiului
Târnăveni.

 

Art.2. Doamna consilier local Torok
Cristina va îndeplini calitatea de secretar al comisiei.

 

Art.3. Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Târnăveni nr.1/2012, se modifică în mod corespunzător.

 

 

 

 Președinte
de ședință,

     
Torok Cristina

 

               Avizează pentru legalitate,

       Secretar,

       
Groza Viorel Răzvan