nr. 35 din data 26.03.2015 Privind validarea mandatului de consilier local al Doamnei Pop Paula Milintia

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 35/26.03.2015

Privind validarea mandatului de consilier
local al

Doamnei Pop Paula Milintia

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data de  26 martie 2015.

Având în
vedere încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Cosma
Florin Adrian, constatată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Târnăveni nr.22/26.02.2015, precum și adresa nr.5041/27.02.2015 a Partidului
Național Liberal “ Filiala MUREȘ;

Văzând
procesul verbal întocmit de Comisia de validare, constituită prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.1/2012;

În
conformitate cu prevederile art.96 alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, precum și ale art.31 alin.(5) și 31
1
din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215
/ 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se validează mandatul de
consilier local al doamnei Pop Paula Milintia, supleant pe lista de candidați
al Uniunii Social Liberale, la alegerile locale din 10 iunie 2012.

Art.2. Doamna consilier local Pop Paula
Milintia va face parte din Comisia  pentru activități social-culturale, culte,
învățământ, sănătate și familie, tineret și sport.

 

Art.3.
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 2/21.06.2012 privind
validarea și invalidarea mandatelor de consilier local și nr.6/21.06.2012
privind constituirea comisiilor de specialitate, se modifică în mod
corespunzător.

 

 Art.4.
Prezenta hotârâre se comunică doamnei Pop Paula Milintia, prin grija
secretarului municipiului Târnăveni.

 

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi
atacată la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la
adoptare.

 

 

 Președinte
de ședință,

     
Torok Cristina

 

        Avizează pentru legalitate,

      
Secretar,

      
Groza Viorel Răzvan