nr. 36 din data 26.03.2015 Privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni Nr.108/23.12.2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 36/26.03.2015

 

Privind completarea Hotarârii Consiliului
Local al Municipiului Târnăveni Nr.108/23.12.2014

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data de  26 martie 2015.

Văzând
referatul nr.6667/18.03.2015, întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.

În
conformitate cu dispozițiile art.18 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, modificată și
completată;

În temeiul
art.36 alin.(1) și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă completarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.108/23.12.2014 cu un nou articol
care va fi numerotat cu nr.2 și va avea următorul conținut:

            Art.2 Procedura de atribuire a contractului
de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de iluminat public din
municipiul Târnăveni, va fi licitația deschisă.

 

Art.2. Celelalte articole ale Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.108/23.12.2014 vor avea
dispozițiile neschimbate, urmând a fi numerotate în mod corespunzător.

 

 

 

 Președinte
de ședință,

     
Torok Cristina

 

                   Avizează
pentru legalitate,

Secretar,

Groza Viorel Răzvan