nr. 39 din data 26.03.2015 Privind necesitatea i oportunitatea executarii unui bransament de apa cu camin de apometru la terenul de sport Custelnic

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.39/26.03.2015

Privind necesitatea și
oportunitatea executării unui branșament de apă cu cămin de apometru la terenul
de sport Cuștelnic

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 26 martie 2015;

         Văzând  referatul  cu nr. 6762 din 19.03.2015 întocmit de către șef birou Investiții, achiziții,
servicii publice “ ing. Muth Teodor
;

         În bazaLegii
nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările
ulterioare;

         În
temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45
alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

         Art.1. Se aprobă  necesitatea și
oportunitatea executării unui branșament de apă cu cămin de apometru la terenul
de sport Cuștelnic.

 

         Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

Președinte de ședință,

     Torok Cristina

 

  Avizează pentru legalitate,

       Secretar,

       Groza Viorel Răzvan