nr. 41 din data 26.03.2015 Privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidate al municipiului Tarnaveni pe anul 2015

ROMÂNIA                                                                         

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.41/26.03.2015

Privind aprobarea rectificării bugetului
general consolidat

 al
municipiului Târnăveni pe anul 2015

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni,întrunit în ședința  ordinară din data de 26 martie  2015;

Văzând
Referatele de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică ,
înregistrat sub nr. 6.868/20.03.2015 și 7.378/25.03.2015 la proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului
Târnăveni pe anul 2015, precum și Referatul 
nr.6.798/19.03.2015  privind aprobarea achiziționării unor produse,
servicii și lucrări cuprinse în Lista
obiectivelor de investiții pe anul
2015 cu finanțare din bugetul local, întocmit în cadrul Biroului Investiții,
Achiziții, Servicii Publice;

În baza
prevederilor Legii nr.186/2014 
privind  bugetul de stat pe anul
2015 și a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul
art. 36 alin. (1) ,alin. (4) lit.a)  și
al  art. 45 alin.(2), lit.a), din Legea
nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului
general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2015 conform Anexei nr.1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni  prin 
Direcția economică din cadrul unității administrativ-teritoriale:
municipiul Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

     Torok
Cristina

                                                                                                            Avizează pentru legalitate,

                 Secretar,

        Groza Viorel Răzvan