nr. 42 din data 26.03.2015 Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a spatiului medical situat in Tanaveni str. Republicii, nr.35, a Documentatiei de licitatie si imputernicirea Primarului Municipiului Tarnaveni in vederea semnarii contractului de vanzare-cumparare

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                                                                                  

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA NR.42/26.03.2015

Privind aprobarea vânzării prin
licitație publică a spațiului medical situat în Tânăveni str. Republicii,
nr.35, a Documentației de licitație și împuternicirea Primarului Municipiului
Târnăveni în vederea semnării contractului de vânzare-cumpărare

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni, întrunit
în sedința ordinară din data de  26
martie 2015;

            Având în vedere Referatul
de specialitate privind aprobarea vânzării prin licitație publică a spațiului
medical situat în Tânăveni str. Republicii, nr.35, a Documentației de licitație
și împuternicirea Primarului Municipiului Târnăveni în vederea semnării
contractului de vânzare-cumparare,
întocmit de consilier Damian Carmen înregistrat sub nr.  .             

          În baza prevederile din OUG
nr.68/28.05.2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau
a unităților administrative- teritoriale cu destinație de cabinete medicale,
precum și a spațiilor în care se desfasoară activități conexe actului medical,

             În temeiul art. 36 alin.(1),
alin.(2) lit.c) precum și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a spațiului cu
destinația de cabinet medical situat în municipiul Târnăveni, str. Republicii,
nr.35,  în suprafață uitilă de 27,61 mp,
împreună cu terenul de sub construcție în suprafață de 42,89 mp.

Art.2. Se aprobă Documentația de licitație care
cuprinde: Anunțul de licitație-Anexa.nr.1, Caietul de sarcini privind vânzarea
spațiului medical în suprafață utilă de 27,61 mp. și a cotei de 42,89 mp. teren,
situat în Târnăveni, str. Republicii nr. 35, județ MUREȘ prin licitație publică
cu strigare conform OUG 68/2008, spațiu aflat în proprietatea privată a
municipiului Târnăveni –  Anexa nr.2  și Regulamentul privind vânzarea prin
licitație publică a spațiului medical situat în Târnăveni, str. Republicii,
nr.35, în suprafață utilă de 27,61 mp, împreună cu terenul de sub construcție
în suprafață de 42,89 mp – Anexa nr.3. 
Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.3. Se împuternicește
Primarul Municipiului Târnăveni să semneze pentru și în numele Municipiului Târnăveni
contractul de vânzare-cumpărare a spațiului cu destinația de cabinet medical
situat în Târnăveni, str. Republicii, nr.35
 în suprafață utilă de 27,61 mp, împreună
cu terenul de sub construcție în suprafată de 42,89 mp.

            Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însarcinează Primarul Municipiului Târnăveni. 

 

 Președinte de ședință,

     Torok
Cristina

                                                                                             Avizează pentru legalitate,

           
Secretar,

  Groza Viorel
Răzvan